Американські Ради з міжнародної освіти, що адмініструють Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP, радо запрошують усіх бажаючих відвідати лекцію професорів університету Ферфілд (штат Коннектикут, США) Кетрін Нантц та Девіда Шмідта “Академічна доброчесністьбільше, ніж здається на перший погляд”. Лекція організована у партнерстві з Українським Католицьким Університетом та Центром навчальних та інноваційних технологій (ЦеНІТ) УКУ.

Лекція проводитиметься анлійською мовою з українським перекладом за потреби аудиторії.

Академічна доброчесністьбільше, ніж здається на перший погляд

Коли: 5 червня 2018 року, 15.00 – 17.00
Де: Український Католицький Університет, Центр імені Митрополита Андрея Шептицького, вул. Стрийська, 29, авд. 127

Реєстрація – https://bit.ly/2kmSQGS

Про захід:

Лекція «Академічна доброчесність – більше, ніж здається на перший погляд»
Академічна доброчесність – це не лише про навчання в університеті, це те, що може впливати на долі людей та розвиток країн, на успішність окремих університетів або їхній поступовий занепад.

Упровадження принципів академічної доброчесності в українських ЗВО – це питання розвитку закладів, визнання дипломів цих закладів та конкурентоспроможності їх випускників. Без вирішення проблем академічної доброчесності українські університети будуть приречені на зниження якості освіти та міжнародну ізоляцію.
Дотримання принципів академічної етики не є унікальним викликом, з яким мають справу лише українські вищі навчальні заклади. Питання не у відсутності проблеми, а в ставленні до неї та ефективних шляхах вирішення. Університети США так само мають справу з явищами, які становлять загрозу для якості освіти і вже напрацювали певний досвід у їх подоланні.

Представники Університету Ферфілд, професорка Кетрін Нанц і професор Девід Шмідт, поділяться досвідом успішного виходу з кризи академічної етики та ефективної підтримки принципів академічної доброчесності в стінах університету.

Інформація про лекторів та Університет Ферфілд:

Університет Ферфілд є ресурсним партнером Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP).
Університет Ферфілд був заснований в 1942 році і є приватним вищим навчальним закладом. Наразі в університеті навчається 3500 студентів на бакалаврських програмах (44 основних та 16 міждисциплінарних програм) та 1200 студентів на магістерських програмах (41 програма). Університет має власну систему забезпечення академічної доброчесності. Фейрфілд пройшов через досвід подолання проблем, пов’язаних з проявами нечесності в академічному процесі. Університет має власний кодекс честі (Honor Code).
Доктор Девід Шмідт є доцентом  з бізнес-етики та директором Центру прикладної етики в Університеті Ферфілд.
Доктор Кетрін Нантц є професором з економіки в Університеті Ферфілд. Доктор Нантц відігравала ключову роль в переоцінці та зміні підходів до академічної доброчесності в своєму університеті.

___________________________

 

American Councils for International Education that administrates Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP is please to invite you to the lecture “Academic Integrity – there is more than meets the eye” by representatives of Fairfield University (Connecticut, USA), Professor Kathryn Nantz and Professor David Schmidt. The lecture is organized with the support and partnership of Ukrainian Catholic University and Center for Educational and Innovative Technologies (CEIT), UCU.

Registration – https://bit.ly/2kmSQGS

The lecture will be given in English with Ukrainian translation if needed.

“Academic Integrity – there is more than meets the eye”

When: June 5, 2018, 15. 00 – 17.00
Where: Lviv, Ukrainian Catholic University, The Metropolitan Andrey Sheptytsky Center, Stryiska 29 Street, room #127.

About the event:

Academic integrity is not only about studying and teaching at the university. That is the matter which impacts the level of excellence of the universities or their decay, development of the country or even fates of people. There’s always more than meets the eye.

Implementation of academic integrity principles in Ukrainian higher education institutions is the matter of their development, recognition of their diplomas as well as competitiveness of graduates on the labor market. If we don’t start fighting academic dishonesty, Ukrainian universities are doomed to the decrease in education quality and international isolation.
Sticking to academic ethics principles is not a unique challenge only for Ukrainian higher education institutions. What really matters is not the problem of academic dishonesty itself, but the attitude towards it and efficient ways to solve it. The US universities also face academic misconducts which threaten the quality of education, and so far they have already developed methods to fight them.

Representatives of Fairfield University, Professor Kathryn Nantz and Professor David Schmidt will share their own experience of dealing with academic ethics crisis and effective support of academic integrity principles within the four walls of their university.

Information about presenters and Fairfield University:

Fairfield University is a resource partner for Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project (SAIUP).
Fairfield University, Connecticut, is a private higher education institution, which was founded in 1942. For the time being there are 3500 students studying at the university towards bachelor’s degree (44 major and 16 interdisciplinary programs). 1200 students are doing master’s degrees in 41 programs. University has its own system of academic integrity ensuring, and trod its own way in solving issues of violations emerging in the academic process. University has its own Honor Code.
David Schmidt, Ph.D., is Associate Professor in Business Ethics, and Director of the Center of Applied Ethics in University of Fairfield.
Kathryn Nantz, Ph.D., is Professor in Economics in University of Fairfield. She played a crucial role is establishing approaches to ensure academic integrity at her university.
——-